Wednesday, May 25, 2016
Namrata Shrestha with other Asian Stars

Namrata Shrestha with other Asian Stars

Manisha Koirala, Namrata Shrestha and Karma Amarak

Namrata Shrestha with other Asian Stars

Namrata Shrestha with Jet Li at International Film Festival
Namrata Shrestha at Buddhist Festival Featured